Mafiile PD-L
Join us on Facebook

Profil de mafiot

50 de oameni au fost acord
Gavrilă Ghilea

Gavrilă Ghilea

prefect de Bihor

Traficul de influenta, coruptia, conflictul de interese, nu sunt doar infractiuni din Codul Penal, ci reprezinta un mod de viata pentru fostul prefect, Gavrila Ghilea.

 

Acuzatii extinse:

 

Afară cu Ghilea!

Găvrilă Ghilea este prefectul judeţului Bihor şi, totodată, acţionarul majoritar (cu peste 50%) al S.C. Construcţii Bihor SA, firmă de la care încasează dividende şi în cadrul căreia are dreptul de a numi şi schimba administratorul (în prezent, funcţia este ocupată de fratele său, Dumitru Ghilea). În cele două... calităţi, controversatul om de afaceri este suspectat (şi chiar cercetat!) de triplu conflict de interese şi de comiterea unor infracţiuni ca luare de mită, trafic de influenţă, fals şi uz de fals.

 

Conflict de interese (I)

Construcţii Bihor SA a încheiat contracte de execuţie lucrări cu mai multe primării din judeţul Bihor, în condiţiile în care actele care au stat la baza încheierii respectivelor contracte (hotărâri ale consiliilor locale, dispoziţii ale primarilor) au fost vizate de legalitate de Găvrilă Ghilea, în calitate de prefect! Mai mult, prefectul Ghilea a vizat de legalitate şi hotărâri ale consiliilor locale de rectificare a bugetelor, respectiv de suplimentare a sumelor nesare finanţării investiţiilor amintite! Construcţii Bihor SA a încheiat contracte de execuţie lucrări şi cu servicii publice deconcentrate, pe care prefectul Ghilea le coordonează şi a căror bugete le avizează (reabilitarea sediului Direcţiei Judeţene pentru Tineret Bihor)!

Prefectul Găvrilă Ghilea a elaborat şi semnat note de fundamentare pentru hotărâri de guvern în a căror anexă a a cerut să fie alocate sume de bani din fonduri guvernamentale pentru finanţarea execuţiei lucrărilor stipulate în contractele pe care Construcţii Bihor SA le are încheiate cu anumite primării (Rieni, Bunteşti, Ţeţchea, Tileagd, Sântandrei, Sânmartin), lucrări cuprinse, de altfel, în declaraţia sa de avere!

Mai mult, potrivit unui document intern, S.C. Construcţii Bihor SA se judecă în instanţe (ca reclamantă sau pârâtă) cu Prefectura Bihor (!!!), Primăria Oradea, Consiliile locale Ştei şi Salonta şi Compania de Apă Oradea!...

 

Ce spun legile...

Starea de incompatibilitate/conflict de interese a prefectului Găvrilă Ghilea rezultă din

studierea următoarelor acte normative: 1. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea CORUPŢIEI (Art. 79, al. 1, 2, 3)

„(1) Funcţionarul public este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care are relaţii cu caracter patrimonial;

b) participă în cadrul aceleiaşi comisii, constituite conform legii, cu funcţionari publici care au calitatea de soţ sau rudă de gradul I;

c) interesele sale patrimoniale, ale soţului sau rudelor sale de gradul I pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei publice.

(2) În cazul existenţei unui conflict de interese, funcţionarul public este obligat să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii şi săl informeze de îndată pe şeful ierarhic căruia îi este subordonat direct. Acesta este obligat să ia măsurile care se impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice, în termen de cel mult 3 zile de la data luării la cunoştinţă.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1), conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, la propunerea şefului ierarhic căruia îi este subordonat direct funcţionarul public în cauză, va desemna un alt funcţionar public, care are aceeaşi pregătire şi nivel de experienţă.”

2. Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului (Art. 8)

„(1) Conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului au obligaţia să transmită prefectului proiectul de buget. Avizul prefectului privind proiectul de buget se înaintează conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.

(2) Situaţiile financiare privind execuţia bugetară, întocmite de serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice central din subordinea Guvernului, se transmit prefectului pentru avizare. Avizul prefectului privind situaţiile financiare se înaintează conducătorului instituţiei ierarhic superioare serviciului public deconcentrat.”

3. H.G. nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 304/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului (Art. 6, pct. 2, lit. c).

„c) Prefectul verifică legalitatea contractelor încheiate de autorităţile administraţiei publice locale, asimilate potrivit legii actelor administrative, ca urmare a sesizării prefectului de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept sau interes legitim.”

Pedeapsa pentru comiterea infracţiunii de conflict de interese este reglementată de Art. 253 Cod Penal: „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material pentru sine, soţul său, o rudă ori un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”!

 

2. Trafic de influenţă?

Informaţia de Bihor a solicitat Ministerului Administraţiei şi Internelor verificarea unor contracte administrative încheiate recent de Construcţii Bihor SA la nivelul comunei bihorene Rieni.

Domnul secretar de stat Mihai Capră a refuzat să dea curs solicitării, fără a ţine seama de prevederile legale, ceea ce ne face să suspicionăm o complicitate a persoanei care a întocmit şi trimis răspunsul la conflictul de interese evident în care se află prefectul judeţului Bihor.

Mai mult, deşi s-a solicitat expresis-verbis şi verificarea legalităţii actelor administrative care au stat la baza încheierii contractelor mai sus menţionate, adică hotărâri ale consiliului local şi dispoziţii ale primarului, răspunsul a fost ca acestea nu intră în competenţa prefectului!

Textele de lege invocate de petenţi, la care nu se face în niciun fel referire în răspunsul primit, sunt următoarele:

1. Art. 6, al. 1 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului

„(1) Capacitatea juridică de drept public a instituţiei prefectului se exercită în exclusivitate de către prefect.”

2. Art. 2, al.1, lit. c din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

„c) act administrativ - actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele încheiate de autorităţile publice care au ca obiect:

• punerea în valoare a bunurilor proprietate publică;

• executarea lucrărilor de interes public;

• prestarea serviciilor publice;

• achiziţiile publice.”

Mai precizăm că, primul răspuns a fost formulat şi transmis de directorul de cabinet al secretarului de stat Mihai Capră, care nu avea această competenţa legală, conform regulamentelor interne ale M.A.I.!

Pedeapsa pentru comiterea infracţiunii de trafic de influenţă este reglementată de Art. 312 Cod penal: „Primirea ori pretinderea de bani sau de alte foloase ori acceptarea de promisiuni, daruri, direct sau indirect pentru sine ori pentru altul, săvârşite de către o persoană care are influenţă sau lasă să se creadă că are influenţă asupra unui funcţionar public sau a unui funcţionar pentru a-l determina să facă, să nu facă, ori să întârzie un act ce intră în atribuţiile sale de serviciu sau să facă un act contrar acestor atribuţii se pedepseşte cu închisoare strictă de la 2 la 10 ani.”

3. Conflict de interese (II)

Informaţia de Bihor a solicitat şi Prefecturii Bihor verificarea contractelor administrative încheiate de S.C. Construcţii Bihor SA la nivelul comunei bihorene Rieni, amintite anterior.

Prefectul Găvrilă Ghilea a semnat adresa de răspuns în nume personal, fără respectarea circuitului intern al documentelor în instituţia prefectului şi fără a-l informa, în termen de 3 zile, aşa cum prevede legea, pe ministrul Administratiei şi Internelor că este în conflict de interese!

Prin urmare, prefectul nu cunoaşte legea şi refuză să-şi facă datoria, respectiv să dispună verificarea de către Serviciul juridic din cadrul Prefecturii a contractelor cu pricina!...

 

4. Fals şi uz de fals

Tot Informaţia de Bihor a sesizat şi a făcut public faptul că, declaraţia de interese a lui Găvrilă Ghilea nu cuprinde mai multe contracte publice încheiate de firma prefectului cu servicii publice deconcentrate şi contracte încheiate pentru lucrări efectuate din fonduri externe nerambursabile! Imediat după sesizare, prefectul şi-a schimbat declaraţia de interese, a (re)trimis-o la Agenţia Naţională de Integritate şi a (re)postat-o pe site-ul Prefecturii Bihor. Culmea, în noua declaraţie apar şi alte contracte cu statul „uitate”, cele încheiate cu comunele Măgeşti, Paleu sau Sălard!

Pedeapsa pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri este reglementată de Art. 292 Cod penal: „Declararea necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

 

Luare de mită?

Prefectul de Bihor a semnat avizul de legalitate pentru proiectul de dezvoltare a unei staţiuni pe platoul Padiş, în condiţiile în care legislaţia de mediu nu permite acest lucru în ariile protejate! În schimbul „bunăvoinţei” prefectului Găvrilă Ghilea, firma Oviserga Prest SRL, în care omul de afaceri Găvrilă Ghilea este acţionar cu 80%, s-a ales cu 3 parcele de teren în Parcul Natural Munţii Apuseni, suprafaţa totală a acestora fiind de 3.906 mp! Potrivit reprezentanţilor Centrului Regional de Supraveghere Ecologică, iniţiatorii proiectului au recurs la o serie de ilegalităţi, cum ar fi falsificarea hărţii zonei de conservare specială din Parc, lucruri nesesizate, din motivul amintit mai sus, de garantul respectării legii în Bihor....

Prima ilegalitate a fost comisă în 2002, când Consiliul local Lazuri de Beiuș a aprobat un schimb de terenuri cu o firmă care urma să dezvolte un business de proporții în Padiș. Obiectul tranzacției: cele 85 hectare de teren pe care societatea comercială a lotizat-o și a și vândut-o, parțial. Ecologiștii au aflat, însă, că terenurile cu pricina se situează în zona specială de conservare din Parcul Natural Apuseni.Pe baza unui certificat de urbanism (obținut sub conducerea liberală a C.J.) și înaintând o adresă falsă prin care zona cu pricina este descrisă ca nefiind una de conservare specială, inițiatorii au primit și un aviz de la ITRSV Oradea, care permite trecerea în intravilan a celor 85 ha. Adică se dă, practic, liber la construit.

Având la bază această documentație ilegală, în luna mai a anului 2010, Consiliul local Budureasa a adoptat o hotărâre prin care terenul în discuţie a devenit intravilan. Hotărâre pe care Prefectura Bihor, condusă de Găvrilă Ghilea, a avizat-o de legalitate. În opinia militanților pentru un Padiș natural, șeful Instituției Prefectului are motive personale pentru a închide ochii asupra neregulilor: prin firma Oviserga, în care este actioner majoritar - 80%, pretinsul înalt funcționar public deține 3 loturi de teren în zona controversată: 1.212 mp achiziționați în anul 2007, 1.269 mp cumpărați în 2008 și încă 1.425 mp cumpărați în iulie 2009, când era deja prefect al Bihorului! După ce au deschis, la Tribunalul Cluj, două procese privind anularea şi suspendarea hotărârii C.L. Bunteşti, ecologiştii au cerut Ministerului Administraţiei şi Internelor demiterea lui Găvrilă Ghilea. Degeaba, se pare...

Pedeapsa pentru comiterea infracţiunii de luare de mită este reglementată de Art. 254 Cod penal: „Fapta funcţionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin, ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.”

 

Conflict de interese (III)

Informaţia de Bihor a descoperit încă o lucrare finanţată din fonduri guvernamentale pe care firma prefectului de Bihor o execută fără să ţină cont de conflictul de interese în care se află Găvrilă Ghilea! Este vorba de ansamblul rezidenţial ANL de pe strada Branului, un cartier „secret” de case construit prin programul „Locuinţe prin credit ipotecar! Mai mult, cu o parte din cei 2.863.307 euro încasaţi pentru lucrare, Ghilea a cumpărat deja o casă în respectivul cartier!... În 2007, prin programul „Locuinţe prin credit ipotecar”, ANL a demarat construcţia unui nou ansamblu rezidenţial în Oradea. Noul cartier este situat pe strada Branului şi va adăposti 31 de case: 30 - tip duplex, cu 4 sau 5 camere, şi o casă individuală cu 4 camere. Valoarea contractului – finanţat din fonduri guvernamentale - pe care ANL l-a semnat cu S.C. Construcţii Bihor SA a fost de 2.863.307 euro! Conform programului „Locuinţe prin credit ipotecar”, pot beneficia de credite pentru construirea unei locuinţe prin ANL persoanele fizice care au cetăţenia română, domiciliate în România, indiferent de vârstă. Astfel, accesul orădenilor interesaţi nu este restricţionat de vârstă, singurele condiţii de eligibilitate sunt cele legate de accesarea creditului de la bancă. Totodată, potenţialii clienţi au obligaţia şi să depună un avans de minim 20%. În cazul tinerilor sub 35 de ani, statul acordă o subvenţie de 20% din valoarea casei, dar nu mai mult de 10.000 de euro. Interesant este faptul că noul ansamblu rezidenţial a cam fost ţinut „la secret”, casele fiind destinate „spumei” locale. Sursele informatiadebihor.ro susţin că una dintre case aparţine deja familiei Găvrilă Ghilea...

 

Abatere disciplinară

Prefectul de Bihor se ocupă de propriile afaceri şi hobby-uri în timp ce este plătit din taxele şi impozitele bihorenilor! Miercuri, 24 august 2011, când Găvrilă Ghilea trebuia să fie la Prefectura Bihor, sau să reprezinte instituţia pe care o conduce în diverse locuri – prefectul se afla la sediul firmei sale, Construcţii Bihor SA, unde comenta cu presa colaborarea pe care clubul sportiv finanţat de el o semnase cu Liceul cu Program Sportiv „Bihorul”! La conferinţa de presă au mai participat Dan Matei şi Lucian Stance, director şi respectiv director adjunct la LPS „Bihorul” Oradea. Interesant este faptul că, nimeni nu a sesizat, cel puţin până acum, această nouă incompatibilitate „marca Ghilea”, care îşi acuză destul de des subalternii că nu se omoară cu... serviciul! Poate o vor face în zilele următoare!...

 

Directorul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Bihor, Sorin Buhaş (membru PD-L şi afin al prefectului de Bihor Găvrilă Ghilea), a raportat finalizarea lucrărilor de reabilitare a sediului Direcţiei deşi acestea abia au început! Unul dintre motive este, probabil, acela că lucrarea, în valoare de 500.000 de lei, este efectuată de S.C. Construcţii Bihor SA, firma naşului-prefect Ghilea, aflat, din nou, într-un... violent conflict de interese! Din nefericire, instituţiile abilitate ale statului nu se sesizează în acest nou caz de încălcare a legii de către garantul respectării acesteia... Dovada minciunii lui Buhaş poate fi găsită pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret: "Lista obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii la imobile finalizate în perioada 2009-201".

 

Cercetat de toată lumea!

Conflictul de interese evident în care se află prefectul de Bihor, Găvrilă Ghilea, este investigat de Agenţia Naţională pentru Integritate şi de Corpul de control al primului ministru. Referitor la acuzaţiile de trafic de influenţă, luare de mită şi fals/uz de fals, acestea sunt cercetate de către Direcţia Generală Anticorupţie. De asemenea, memorii privindu-l pe Găvrilă Ghilea au fost trimise ministrului Administraţiei şi Internelor şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie!...

 

 

Sursa: Informatia de Bihor

 

 

Trimite-ne povestea ta

Foloseste formularul de mai jos pentru a ne
trimite povestea ta despre acest mafiot.
Atentie, adresa ta email nu va fi facuta publica

Sunt de acord ca e mafiot

Trimite-ne povestea ta

Foloseste formularul de mai jos pentru a ne
trimite povestea ta despre acest mafiot.
Atentie, adresa ta email nu va fi facuta publica

Povestile voastre

Guevara Che din Bucuresti

Individul asta se lauda prin targ (Oradea) ca daca pedele-ul pierde alegerile (el inca spera sa nu se intample inevitabilul) revine instantaneu la PSD de unde a plecat in 2004...?! Dupa cum va spuneam politrucul asta (strungar la baza) s-a lipit prin tot felul de metode dubioase de cei de la putere (o perioada destul de lunga fiind viceprimar al orasului) si s-a infruptat si inca se infrupta cu nerusinare din banii publici fiind abonatul de serviciu la majoritate lucrarilor de constructii sau asfaltare de drumuri din jud. Bihor...Afacerile se deruleaza prin societatea sa si asta in timp ce are functia de prefect al judetului...!!! Omul a ajuns atat de bogat incat si-a cumparat si echipa de fotbal si si-a construit stadion...REPET...SI TOATA ACEASTA AVERE (estimata la zeci de miilioane de euro) A FOST FACUTA EXCLUSIV DIN BANI PUBLICI PRIN METODE CEL PUTIN DUBIOASE...!!!

Guevara Che din Bucuresti

Are o firma de constructii - CONSTRUCTORUL SA, este multimilionar in euro si intreaga sa avere a facut-o numai de pe urma contractelor cu statul profitand de functiile sale politice. Este un traseist politic ce are grija sa fie intotdeauna la putere...Ar fi interesant de aflat de ce DNA nu s-a autosesizat nici macar odata in ceea ce priveste afacerile acestui politruc...